| CAT | CAST | FRA |

El que us oferim

Aixecaments topogràfics i planimètrics 2D i 3D

Urbans
Rústics
D'edificacions existents (plantes façanes i seccions)
Per a projectes d'obres
Per a estudis d'inundabilitat
Parcel.lacions i afitaments


Replanteig i control d'obra

Treballs inicials / imposició de bases de replanteig
estructures prefabricades
obra civil
urbanització
edificació
Cubicatges
Per control i medició i certificació d'obres.

Gestió cadastral

Immatriculacions
Modificacions de llindars
Modificacions superficials


Batimetries

A mar obert, de rescloses, pantans
Amb sondes monohaz o multihaz


Certificats d’eficiència energètica